NOrbertovské NOvinky 2. 2021/2022

30.6.2022 - Jitka Schwarzová

Vážení rodiče, milí žáci,
máme za sebou druhé pololetí školního roku 2021/2022. Jak se rušila jednotlivá protiepidemiologická opatření, přibývalo akcí, které už můžeme realizovat tak, jak jsme byli zvyklí. Obnovili jsme návštěvy divadel a kin. Prvňáci byli nadšeni z návštěvy divadla Gong, kde viděli představení Malá čarodějnice a Kvak a Žbluňk.

V posledním únorovém týdnu se ve všech odděleních družiny konala zvířátková party. Děti se krásně namaskovaly a s chutí si zasoutěžily.

V průběhu celého školního roku probíhá projekt Trenéři do škol, který zajišťuje MČ Praha 6. Žáci 1. – 3. tříd mají možnost vyzkoušet si různé druhy sportů pod vedením profesionálních trenérů.Děti z 5. A a 5. B vyrazily do planetária.Začátkem dubna navštívilo 89 dětí se školní družinou kino Dlabačov, kde jsme měli objednané promítání filmu Myši patří do nebe. Jde o nejlepší animovaný film, který získal za poslední rok mnoho ocenění a na další je nominován.

Žáci 6. B, 7. B a 8. B se zúčastnili cestopisného vzdělávacího projektu Planeta Země 3000. Vydali se do kina Světozor na přednášku "Madagaskar – příběh pradávné lemurie".

Ve všech třídách proběhly programy primární prevence. Cílem aktivit bylo zastavit a zmírnit nevhodné projevy rizikového chování a zajistit bezpečné prostředí pro každého jednotlivce v třídním kolektivu. Programy usilují o rozvoj sociálních dovedností, zejména rozvoj komunikativních dovedností, posílení schopnosti efektivně řešit konflikty a čelit sociálnímu tlaku.

Na začátku února se naši sedmáci zúčastnili projektu Dětský záchranář. Během dopoledne prošli s lektorem zásady první pomoci, seznámili se s pomůckami, které používají opravdoví záchranáři. Nabyté teoretické znalosti si všichni žáci vyzkoušeli při praktickém cvičení, například zvládli zástavu krvácení tlakovým obvazem či resuscitaci figuríny s defibrilátorem. Pro velký úspěch jsme letos program rozšířili i do třetích tříd. Projekt je realizován ve spolupráci s MČ Praha 6.

Od druhého pololetí začala školní jídelna odebírat některé produkty z ekofarmy BioVavřinec. Při výrobě nepoužívají konzervanty, zahušťovadla, barviva, sušené mléko ani stabilizátory.

Společně s Vámi jsme se zapojili do humanitární sbírky pro Ukrajinu, kterou vyhlásila MČ Praha 6. Rádi jsme pomohli potřebným.

Sběr papíru a hliníku proběhl v tomto pololetí dvakrát 9. 3. a 3. 6. Děkujeme všem, kteří se zapojili.

Pravidelně se naše škola účastní projektu Post Bellum. Letos se zapojily žákyně Anna Kandrnalová a Rozálie Krchová z 8. A a zpracovaly příběh pana Petra Broda, novináře a historika židovského původu. Patří jim velké uznání a poděkování za to, že se do projektu zapojily, odvedly kus smysluplné práce.

Naši žáci se rovněž zapojili do mnoha soutěží – matematických, jazykových, výtvarných, sportovních a velmi dobře reprezentovali naši školu. Jako Úspěšný žák byl za naši školu oceněn MČ Praha 6 žák 9. třídy M. Hudák.

V dubnu naši školu navštívila mobilní polytechnická laboratoř. Jde o ojedinělý vzdělávací projekt, který umožňuje popularizaci polytechnických oborů pomocí aktivizujících výukových metod, moderních technologií a atraktivního prostředí. Technické vybavení je finančně náročné – EDUbus zajišťuje, že si je během jízdy Českou republikou „osahá“ maximální počet zájemců z řad dětí a dospělých. Projekt byl financován z grantu, zúčastnily se tři třídy a odpoledne učitelé. EDUteam je společnost s akreditací Ministerstva školství ČR pro oblast vzdělávání.

Ve středu 28. 4. se ke škole slétlo téměř 200 čarodějnic a čarodějů. Společně si zazpívali, zatancovali a zahráli různé hry. Potom zapálili na zahradě oheň a opékali si špekáčky. Po pandemii to byla první celoškolní akce a děti měly radost, že se po dlouhé době zase můžou scházet. Odpoledne si náležitě užily.

Ve stejném termínu začátkem května vyjel první stupeň na školu v přírodě a 2. a 3. třídy na kurz plavání do Srní.

Druhou květnovou neděli maminky slavily svůj svátek a všechny třídy prvního stupně jim pěkně popřály.

MČ Praha 6 nabídla školám ve svém obvodu možnost výtvarného dotvoření zdi u dětského hřiště v Roosveltově ulici. Úkolu se zhostili žáci 8. tříd s panem učitelem Klausem. Mnoho hodin práce bylo vynaloženo správným směrem. Velkoplošný obraz na ekologické téma se jim povedl.

Druhý stupeň vyrazil koncem roku na cyklistický kurz a deváťáci na pětidenní výlet do Nového Hrozenkova.

Vedení školy se rozhodlo uspořádat celoškolní projekt participativního rozpočtování. Příspěvek na projekt Moje škola – můj nápad je realizován z participativního rozpočtu MČ Praha 6. Žáci měli příležitost podat svůj vlastní návrh, jak zlepšit prostředí a atmosféru v naší škole. K dispozici je celková částka ve výši 192 307 Kč. O podaných návrzích se hlasovalo a vítězné projekty budou v nejkratší době na naší škole realizovány.

Největší a nejdůležitější akcí byla oslava 130 let od založení školy. Přivítali jsme několik vzácných hostů – radní pro školství Prahy 6 Ing. Marii Kubíkovou, bývalou starostku Městské části Prahy 6 Ing. Marii Kousalíkovou, senátora Mgr. Jiřího Růžičku a také ředitele Gymnázia Nad Alejí RNDr. Jiřího Bendu. Od Prahy 6 jsme dokonce k výročí dostali i dárek – zahájení výstavby nového hřiště, jehož vizualizaci si všichni návštěvníci mohli prohlédnout na dvoře školy. Všechny výstavy, promítání, bohaté občerstvení i krásné počasí přispěly ke zdaru akce. Děkujeme všem, kteří s realizací pomáhali.

Přeji krásné prázdniny, dostatek odpočinku, žádné úrazy a v září na shledanou.

Mgr. Karolína Čermáková
V Praze dne 30. 6. 2022
ředitelka školy